INDEX AUT CIEĽ METODIKA
ABSOLVENTI LINKY WORKSHOPY KONTAKT
Neprihlásený užívateľ.
Prihlasovacie meno      Heslo    

Aktivizačné učebné texty z predmetu slovenský jazyk a literatúra - 2. ročník

Obsah AUT

precvičenie pravopisu
doplnenie termínov z informatiky
profesionálny slang
precvičenie pravopisu, veľké písmená; i/y
vety podľa zloženia
interpunkcia
subjektívnosť v publicistike
porovnanie správ
oznam/správa
vytváranie názoru pomocou publicistických útvaroch
informácia do rezortných novín
menné vyjadrovanie v publicistike
polovetná konštrukcia a súvetie
nadvetná syntax; odsek
opis systému dopravy
morfológia; pravopis
morfológia, spojky; čiarky
interview
opis a charakteristika; doplňovanie textu
skupinová charakteristika/porovnávacia charakteristika
napísanie čitateľského príspevku
napísanie rozprávania (auto)
porozumenie publicistického textu
syntax; druh viet
morfológia; slovné druhy, gramatické kategórie
dejový opis; návod
publicistický štýl; transformácia textu správy
morfológia; vlastné mená
doplnenie textu článku do novín
odborný opis
rod podstatných mien; lexikálny význam mien
morfológia; vlastné mená
doplňovanie schém syntagiem a súvetí
napísanie opisu pracovného postupu; výmena oleja
úprava textu; opis pracovného postupu
dejový opis; prvá pomoc
napísanie beletrizovaného životopisu J. Malchárka
M. Kukučín a svet
J. Gregor Tajovský a svet
nepravidelnosť vetnej stavby
napísanie príbehu o aute podľa vzoru
odborná terminológia; podľa obrázku bicykla
napísanie reportáže podľa vzoru
napísanie porovnávacieho opisu; Naša škola včera a dnes
rozdiel v lexike jazykových štýlov
nácvik prezentácie automobilu
pracovný postup; usporiadanie textu
odborný opis; hľadanie rozdielov medzi opisom a výkladom
napísanie fiktívneho interview s absolventom školy
porovnanie výrazových prostriedkov jazykových štýlov