INDEX AUT CIEĽ METODIKA
ABSOLVENTI LINKY WORKSHOPY KONTAKT
Neprihlásený užívateľ.
Prihlasovacie meno      Heslo    

Aktivizačné učebné texty z predmetu nemecký jazyk - 3. ročník

Obsah AUT

Kontrola porozumenia nemeckého textu formou doplňovacích cvičení
Tvorba otázok
Tvorba dialógu
Nácvik a upevnenie slovnej zásoby v oblasti dopravy
Formulovanie vlastného názoru a jeho odôvodnenie
Situačné úlohy-nácvik pohotovej reakcie na vzniknutú situáciu
Tvorba nemeckých viet
Pomenovanie súčastí bicykla
Pomenovanie súčastí automobilu
Opis obrázku pomocou otázok
Nácvik slovnej zásoby z oblasti zasielateľstva
Nácvik štylizácie textu potrebného pri vykonávaní činností v pracovnom pomere (štúdium)
Vyjadrenie odborných vedomostí v nemeckom jazyku
Nácvik slovnej zásoby z oblasti colníctva
Nácvik usporiadania vetných členov v odborbom texte
Preklad odborného textu