INDEX AUT CIEĽ METODIKA
ABSOLVENTI LINKY WORKSHOPY KONTAKT
Neprihlásený užívateľ.
Prihlasovacie meno      Heslo    

Aktivizačné učebné texty z predmetu nemecký jazyk - 1. ročník

Obsah AUT

Predstavenie sa, kontaktné frázy
Predstavenie, informácie o rodinných príslušníkov
Výber správnej lexiky a formulácia životopisu
Precvičovanie jazykových zručností v dialógoch k téme cestovanie a na stanici
Lexika k téme dopravné prostriedky
Lexika k téme vo vlaku
Z dejín železničnej dopravy - texty
Doprava a dopravné prostriedky v meste
Hľadanie pracovného miesta, telefonický rozhovor so zamestnávateľom
Poskytnutie informácií polícii o autonehode
Základná lexika k téme autoškola
Správna formulácia písomnej pozvánky
Opis opravy bicykla, pomenovanie jeho častí
Opis bicykla
Precvičovanie slovesných tvarov, ktorých význam súvisí s cestovaním
Tvorenie zložených slov
Lexikálne cvičenia k téme cestovanie
Opis výstroje jazdca na motorke
Auto a jeho dôležité časti (lexika)
Odborné termíny pre automechanikov
Správne predložkové väzby v spojení so zemepisnými názvami, ktoré sa vyskytujú pri cestovaní a preprave
Sformulovanie písomného odmietnutia pozvania
Precvičovanie pravopisu v texte "Prvý automobil"
Informácie o 1. automobile
Vysvetlenie významu dopravných značiek
V autoopravovni, precvičovanie dialógov
Opis činností v autoservise
Poskytovanie služieb v autoservise
Jednoduchý opis výrobného procesu vo výrobnej hale automobilky
VW - Käfer (chrobák)
Odborná terminológia pre účastníkov cestnej dopravy
Pomenovanie častí bicykla
Opis autonehody
Poskytnutie prvej pomoci pri autonehode, tvorenie jednoduchých viet
Sformulovanie žiadosti o miesto
Porozumenie textu inzerátu
Základné pojmy týkajúce sa firmy
Čo je trh? Základné pojmy
Ako hľadať pracovné miesto
Vypĺňanie formulárov
Na benzínovej pumpe - lexika
Opis základných činností pri tankovaní benzínu
Telefonický rozhovor medzi zákazníkom a zamestnancom
Lexika k dopravným prostriedkom, tvorenie vedľajších viet
Objednávka prepravy tovaru, telefonický rozhovor
Písomné vyplnenie objednávky
Lexika z oblasti zasielateľstvo
Zadanie matematického príkladu, výpočet
Výpočet dĺžky trasy, pri udaní hodnôt priem. rýchlosť vozidla, počet hod. jazdy
Vysvetlenie dopravných značiek
Obrázkový slovník, dopravné prostriedky