INDEX AUT CIEĽ METODIKA
ABSOLVENTI LINKY WORKSHOPY KONTAKT
Neprihlásený užívateľ.
Prihlasovacie meno      Heslo    

Aktivizačné učebné texty z predmetu mechanika - 2. ročník odboru TPD

Obsah AUT

Jednotky, fyzikálne veličiny
Sila, zrýchlenie sily
Rozklad sily, rovnováha síl
Výpočet väzbových síl
Ťah - tlak
Šmyk, otlačenie
Ohyb
Krútenie
Vzper
Cyklické namáhanie
Medza únavy
Šmykové trenie
Valivé trenie
Čapové trenie
Vláknové trenie
Tlak v kvapaline
Pascalov zákon
Hydrostatický tlak, pretlak, podtlak
Spojené nádoby, tlak na steny nádob
Hydrostatická vztlaková sila, Archimedov zákon
Aplikácie Archimedovho a Pascalovho zákona v praxi
Rovnica spojitosti toku
Bernoulliho rovnica, straty v potrubí
Teplo, teplota
Teplotná rozťažnosť
Stavová rovnica plynov
Spaľovanie plynov
Využitie stavovej rovnice plynov na počítanie príkladov z praxe
Zmeny stavu plynu
Carnotov porovnávací obeh
Obeh zážihového motora
Obeh vznetového motora
Zmiešaný kombinovaný obeh
Tepelné stroje
Ottov a Dieselov obeh
Obeh plynovej turbíny, obeh kompresora
Parný stroj, vodná para
Tepelné diagramy vodnej pary
Obeh parnej turbíny
Chladiace zariadenia
Využitie tepla v motore
Prenos tepla, využitie tepla na ohrev a chladenie