INDEX AUT CIEĽ METODIKA
ABSOLVENTI LINKY WORKSHOPY KONTAKT
Neprihlásený užívateľ.
Prihlasovacie meno      Heslo    

Aktivizačné učebné texty z predmetu mechanika - 1. ročník odboru TPD

Obsah AUT

Postavenie a úlohy predmetu
Naväznosť MEC na FYZ a MAT
Základné veličiny a jednotky
Jednotky sústavy SI
Sila a jej vlastnosti
Akcia a reakcia
Väzbové sily
Sily na vektorovej priamke, skladanie síl
Rozklad síl do zložiek
Silová dvojica
Moment sily k bodu
Momentová veta, rovnováha momentov
Výslednica síl na jednej nositeľke
Rovnováha síl na jednej vektorovej priamke
Výslednica sústavy síl so spol. pôsobiskom - graficky
Výslednica sústavy síl so spol. pôsobiskom - početne
Rovnováha sústavy síl so spol. pôsobiskom
Rozklad síl so spoločným pôsobiskom
Rovnováha síl
Vláknový obrazec
Výpočet väzbových síl
Výslednica priestorovej sústavy síl
Vonkajšie a vnútorné sily
Skúška ťahom-tlakom, Hookov zákon, pomerné predĺženie
Dovolené napätie v ťahu-tlaku
Spôsoby výpočtu a kontroly súčiastky na ťah a tlak
Tlak v stykových plochách, otlačenie
Pevnostná podmienka pre šmyk a strih
Strih-šmyk
Výpočet nerozoberateľných spojov
Súčiastky namáhané šmykom
Kvadratický moment prierezu v ohybe
Ohyb, pevnostná a deformačná podmienka
Priebeh priečnych síl a ohybových momentov
Výpočtové a kontrólne vzťahy pre ohyb
Priehyb a uhol priehybu ohýbaných konzolových nosníkov
Deformácia nosníkov na dvoch podperách
Ohýbané pružiny
Krútenie, základné pojmy, priebeh krútenia
Krútenie kruhových prierezov
Závislosť momentu M od výkonu P a otáčok n
Skrúcané nekruhové prierezy, skrúcané pružiny
Zložené namáhanie
Zložené namáhanie rovnorodé
Zložené namáhanie rôznorodé
Ohyb a krútenie hriadeľov
Pružný vzper, nepružný vzper