INDEX AUT CIEĽ METODIKA
ABSOLVENTI LINKY WORKSHOPY KONTAKT
Neprihlásený užívateľ.
Prihlasovacie meno      Heslo    

Aktivizačné učebné texty z predmetu etická výchova

Obsah AUT

Komunikácia
Komunikácia (verbálna a neverbálna)
Zrakový kontakt
Hovor v prvej osobe
Poznanie a pozitívne hodnotenie seba a druhých
Poznanie vlastných silných a slabých stránok
Náročnejšie komunikačné spôsobilosti
Vplyv citov na naše správanie
Najsmutnejšie slová
Depresia
Vyjadrenie citov a pochopenie druhých
Ako by si sa cítil, keby ...
Empatia
Spôsobilosť viesť dialóg
Riešenie problémov a záťažových situácií
Tvorivosť a iniciatíva
Prosociálne hodnoty a vzory
Etické hodnoty súťaživosti a spolupráce
Etické hodnoty spolupráce
Prosociálne správanie
Rasizmus v nás
Stimulovanie tvorivých, motivačných a osobnostných vlastností