INDEX AUT CIEĽ METODIKA
ABSOLVENTI LINKY WORKSHOPY KONTAKT
Neprihlásený užívateľ.
Prihlasovacie meno      Heslo    

Aktivizačné učebné texty z predmetu chémia

Obsah AUT

Všeobecná chémia
Chemické prvky a ich značky
Názvoslovie anorganických zlúčenín
Značenie látok
Vlastnosti látok
Vodík a jeho vlastnosti
Chemická reakcia
Voda a jej vlastnosti
Ekologické problémy súčasnosti
Kyselina sírová a jej vlastnosti
Elektrolýza
Výpočty látkových koncentrácií
Výpočty % zloženia roztokov
Vlastnosti oxidov uhoľnatého a uhličitého
Oxidy dusíka
Druhy energie
Makromolekulové látky
Rýchlosť chemickej reakcie
Korózia
Elektrochemický rad napätia kovov
Oxidačno-redukčné reakcie
Kovy
Chemické väzby
Spôsoby ochrany pred koróziou
Palivá
Ropa
Prírodný a syntetický kaučuk
Spaľovacie benzínové motory
Faktory ovplyvňujúce rýchlosť chemické reakcie
Metán
Oceľ a jej vlastnosti
Železo a jeho vlastnosti
Plasty
Benzín a jeho vlastnosti
Spôsoby výroby plastov
Zásady bezpečnosti pri práci s chemikáliami
Výroba mydla